PIUMA delegation in Arusha demands end to Lutheran church corruption

A delegation from PIUMA, the AIDS patient activist group in Makete District released the following press release as part of its advocacy efforts with the Lutheran church meeting in Arusha:

PIUMA Demands an End to Corruption in the Lutheran Church

Arusha, Tanzania (June 30, 2008)

The HIV-AIDS patient advocacy group in Bulongwa PIUMA has denounced the Lutheran churches of Tanzania and of Europe and North America for their lack of transparency and accountability in the use of money for international development and to combat HIV-AIDS at the a meeting of the Council of the Lutheran World Federation in Arusha. PIUMA has also demanded that the Lutheran churches address the ongoing state of crisis at the Bulongwa Lutheran Hospital and its HIV clinic.

"The people of the Bulongwa area of Makete District are suffering because of the corruption and lack of accountability of the South Central Diocese of the ELCT (SCD), its hospital, Bulongwa Lutheran Hospital (BLH), and the Lutheran donor agencies that support them," says PIUMA spokesperson Wema Sanga. "People living with HIV and AIDS (PLWHAs) have been among those most directly and most negatively affected by this fraud and theft."

At least 272 million Tanzanian shillings are known to have been lost or stolen from the Bulongwa Lutheran Hospital and from donor-supported development projects since 2003. This theft has been confirmed by a number of independent audits, but the ELCT and international Lutheran donors have done virtually nothing to reclaim or replace money that was raised by northern churches for the benefit of the poor and needy but lost due to incompetence.

"Hundreds of millions of shillings were stolen by local hospital and church officials," says Ms. Sanga. "There are professional audits that show this clearly. This money was stolen from the people of our area and must be returned. The Bishops of the ELCT and their foreign partners meeting in Arusha must address this lack of accountability in their system and its negative impact on the poor. Our people are dying from lack of decent care caused by theft and corruption in the Lutheran church."

PIUMA is bearing witness that the people of Makete are suffering and PLWHAs in the District are dying because of the Lutheran Church's incompetence and corruption both in Tanzania and in Europe. PIUMA believes that since the lock-out, hundreds have become infected or died for lack of decent services and HIV follow-up testing and care from BLH. The Church must accept responsibility for the ongoing crisis and change fundamentally its approach to partnering with Tanzania and with the SCD.

"Basic health care is a human right," says Jackson Mbogela, senior advisor to PIUMA. "Helping PLWHAs in Makete is a matter of justice, not charity. It would be better if no money came from European churches than for it to end up in the pockets of local church elites who use the power and influence it gives them to oppress the people."

PIUMA held a day-long vigil outside the Arusha International Conference Centre where the Lutheran World Federation was meeting and presented three demands to church officials:

- That the northern partners of the ELCT, specifically the Mission EineWelt (Evangelical Lutheran Church in Bavaria), NMZ (North Elbian Centre for World Mission) and KPS (Lutheran Church in the Province of Saxony) of Germany, recognize that they have failed the people of Makete through financial mismanagement and lack of transparency and accountability, including the contravention of their fundamental human right to receive basic health care;

- That the ELCT and its donor partners pay the people of Makete District the money that was supposed to have been invested in the District in health care and in development projects but that was stolen due to their mismanagement;

- That the ELCT, SCD, and its partners immediately restore services for PLWHAs to the level that was available in April 2006 at the BLH HIV Care and Treatment Centre prior to the expulsion of PIUMA and the professional staff working with them.

Founded in December, 2005, PIUMA is a self-help and advocacy group for people living with HIV-AIDS. It is committed to educational and service outreach and to democratic activism against corruption and bureaucratic indifference to the hundreds of people it represents. Its actions are deeply rooted in proud Tanzanian traditions of democracy and justice for the poor. Last year, PIUMA counselled and tested more than 2,000 people in outreach clinics to villages in Makete District, the poorest region of Tanzania with one of the highest prevalence rates of HIV infection in the country.

For more information, contact:
Jackson Mbogela, +255 787 410 315 (English and Kiswahili) or
Wema Sanga, +255 783 099 324 (Kiswahili)

PIUMA Wanataka Ufisadi Ukomeshwe katika Kanisa la Kilutheri

Arusha, Tanzania (Juni 30, 2008)

Kikundi cha wanaharakati wa Watu Wanaoishi na Virusi Vya UKIMWI huko Bulongwa PIUMA kinapinga vikali hatua ya kutokuwa na uwazi na kutowajibika ya makanisa ya Kiluteri ya Tanzania, Ulaya na Amerika ya Kaskazini kwenye mkutano wa Baraza la Jumuiya ya Dunia ya Waluteri mjini Arusha. PIUMA vile vile wanataka makanisa hayo ya Kiluteri kutatua tatizo la Hospitali ya Kiluteri ya Bulongwa (BLH)na kliniki yake ya Kupimia VVU.

"Wananchi wa Bulongwa kijiji kilichopo katika Wilaya ya Makete wanapata mateso kwa sababu ya ufisadi na kushindwa kuwajibika na kuwa wawazi kwa Dayosisi ya Kusini Kati ya KKKT (SCD), Hospitali yake ya Kiluteri ya Bulongwa (BLH), na wafadhili wa Kiluteri wanaowaunga mkono," anasema Msemaji wa PIUMA, Wema Sanga. "Watu Wanaoishi na VVU (PLWHAs) wamekuwa kati ya wale wengi walioathirika moja kwa moja na ufisadi huo."
Takribani Shilingi milioni 272 million za Tanzania zimegunduliwa kuwa zimepotea au kuibiwa kutoka kwenye Hospitali ya Kiluteri ya Bulongwa na miradi inayodhaminiwa na wafadhili tangu mwaka 2003. Wizi huu umethibitishwa na wakaguzi kadhaa wa kujitegemea, lakini KKKT na wafadhili wa kimataifa wa makanisa ya Kiluteri hawajachukua hatua yoyote ile kudai au kurejesha fedha hizo ambazo zilitolewa na makanisha ya Ulaya kwa ajili ya manufaa ya masikini na walalahoi na ambazo zimepotea kutokana na uzembe.

"Mamia ya mamilioni ya shilingi ziliibiwa na maafisa wa hospitali hiyo na wale wa kanisa," anasema Bi Sanga. "Kuna ukaguzi wa kitaalamu unaoonyesha hili wazi wazi. Fedha hizi ziliibiwa kutoka kwa watu wa eneo letu na ni lazima zirejeshewe." Maaskofu wa KKKT na washirika wao wanaokutana Arusha wanapaswa kujadili suala hili la kutowajibika katika taratibu zao za kazi na athari mbaya dhidi ya watu masikini. Watu wetu wanafariki dunia kutokana na kukosa matibabu mazuri, jambo ambalo limesababishwa na wizi huu na ufisadi katika Kanisa la Kiluteri."
PIUMA ni shuhuda kwamba wananchi wa Makete wanateseka na Watu Wanaoishi wan a VVU wanafariki dunia kwa sababu ya uzembe, ubadhirifu wa fedha na ufisadi wa Kanisa la Kiluteri nchini Tanzania na Ulaya. PIUMA inaamini kwamba toka Kliniki ilipofungwa, mamia ya watu wameambukizwa au kufariki kutokana na ukosefu wa matunzo na huduma bora katika hospitali ya Bulongwa.Kanisa hilo linapaswa kuwajibika katika sakata linaloendelea na lazima libadilike kikamilifu katika utaratibu wake wa kushirikiana na Tanzania na Dayosisi ya Kuni Kati, SCD.

"Huduma bora ya Afya ni haki ya msingi ya binadamu," anasema Jackson Mbogela, mshauri wa PIUMA. "Kuwasaidia Watu wanaoishi na Virusi vya UKIMWI Makete ni haki ya msingi sio msaada. Ingekuwa bora kama fedha zisingekuja kutoka katika makanisa ya ulaya kuliko kuishia mikononi mwa viongozi wa kanisa wenyeji ambao wametumia kujipa nguvu za kuwakandamiza watu wao"

PIUMA wamefanya mkesha wa siku moja nje ya Ukumbi wa Kimataifa wa Mikutano jijini Arusha ambako Jumuiya ya Dunia ya Waluteri walikuwa wanakutana na walitoa madai matatu yafuatayo kwa maafisa wa makanisa hayo:

- Kwamba washiriki wa KKKT, hususan, Mission EineWelt (Evangelical Lutheran Church in Bavaria), NMZ (North Elbian Centre for World Mission) na KPS (Lutheran Church in the Province of Saxony) ya Ujerumani kutambua kwamba wameshindwa kuwahudumia wananchi wa Makete kutokana na ubadhirifu wa fedha na kutokuwa wawazi na kutowajibika, ikiwa ni pamoja na ukiukaji wa haki za kimsingi za binadamu za kupata huduma za afya;

- Kwamba KKKT na washiriki wake kuwalipa wananchi wa Wilaya ya Makete fedha zilizowekezwa kwenye Wilaya hiyo kwa ajili ya matibabu na miradi ya maendeleo ya Wilaya hiyo ambazo zimeibwa kutokana na uzembe wao;
- Kwamba KKKT, SCD, na washiriki wake warejeshe haraka huduma za Watu Wanaoishi na VVU ambazo zilikuwepo kabla ya 12 Aprili 2008 katika Kituo cha matibabu ya VVU kwenye Hospitali ya Kiluteri ya Bulongwa kabla ya kufukuzwa kwa PIUMA na wataalamu waliokuwa wanafanyakazi nao.

PIUMA, iliundwa Mei mwaka 2005 na kusajiliwa mwezi Novemba mwaka 2005, kama kikundi cha kujisaidia na uhamasihaji wa Watu Wanaoishi na VVU. Kikundi hicho kimedhamiria kuendesha harakati za kuelimisha, kuhamasisha na kutoa huduma kwa watu waliopo mbali na kituo na pia kupinga ufisadi na urasimu unaofanywa kwa mamia ya watu unao kiwakilisha. Mwenendo wake unatokea kwenye mizizi ya utamaduni wa Tanzania wa demokrasia na haki kwa ajili walalahoi. Mwaka uliopita PIUMA walitoa ushauri nasaha kwa zaidi ya watu 2,000 waliopo kwenye kliniki za mbali kwenye vijiji vya Wilaya ya Makete, eneo lenye umaskini wa kukithiri nchini Tanzania na ambako kuna kasi kubwa ya maambukizo ya VVU nchini.

Kwa taarifa zaidi wasiliana na:
Jackson Mbogela, +255 787 410 315 (English and Kiswahili)
Wema Sanga, +255 783 099 324 (Kiswahili)

PIUMA fordert das Ende der Korruption in der Lutherischen Kirche

Arusha, Tansania (30. Juni, 2008)

PIUMA, die Selbsthilfegruppe der HIV/AIDS Patienten aus Bulongwa, prangert die Lutherischen Kirchen aus Tansania, Deutschland, Europa und Nordamerika wegen Mangels an Transparenz und fehlender Rechenschaftslegung über die Verwendung von internationalen Entwicklungshilfegeldern und HIV-AIDS Funds auf dem Treffen des Lutherischen Weltbundes in Arusha an. PIUMA fordert, dass die Lutherischen Kirchen sich mit der anhaltenden Krise am Bulongwa Lutheran Hosptial und seiner HIV Klinik beschäftigt.

"Die Menschen in der Umgebung Bulongwas im Makete Distrikt leiden unter der Korruption und dem Fehlen der Rechenschaftslegung der Süd-Zentral Diözese (SCD) der ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania), ihres Krankenhauses, dem Bulongwa Lutheran Hospital (BLH), und der Lutherischen Geber Organisationen, die jene unterstützen," sagt PIUMA Sprecherin Wema Sanga. "Menschen die mit HIV/AIDS leben (PLWHAs - People Living with HIV/AIDS) sind unter jenen, die sehr direkt und am schwersten von den Betrügereien und Diebstählen betroffen sind."

Seit 2003 wurden aus dem Bulongwa Krankenhaus und von anderen geberunterstützten Entwicklungsprojekten zumindest 272 Million Tansanische Schillinge abgängig oder gestohlen gemeldet. Diese Diebstähle wurden durch einige unabhängige Buchprüfungen bestätigt; aber die ELCT und die internationalen Lutherischen Geber haben praktisch nichts getan, um dieses Geld zurückzufordern oder zu ersetzen. Dieses Geld wurde von den nördlichen Kirchen aufgebracht, um den Armen und Bedürftigen zu helfen, ist aber durch deren Inkompetenz verloren gegangen.

"Hunderte Millionen Schillinge wurden durch die lokalen Krankenhaus- und Kirchenangestellten gestohlen," sagt Frau Sanga. "Es gibt professionelle Buchprüfungen, die das klar belegen. Das Geld wurde den Menschen aus unserem Gebiet gestohlen und muss zurückbezahlt werden. Die Bischöfe der ELCT und ihre ausländischen Partner, die sich in Arusha treffen, müssen sich mit diesem Fehlen von Rechenschaftslegung in ihren Systemen und dem negativen Einfluss auf die Armen beschäftigen. Unsere Leute sterben wegen dem Fehlen einer anständigen Behandlung, hervorgerufen durch Diebstahl und Korruption in der Lutherischen Kirche. "

PIUMA kann bezeugen, dass die Menschen in Makete leiden und Menschen mit HIV/AIDS im Distrikt sterben, weil die Lutherischen Kirchen in Tansania und Europa inkompetent und korrupt sind. PIUMA berichtet, dass seit der Aussperrung aus der HIV Klinik, hunderte Menschen infiziert wurden, oder wegen dem Mangel an anständiger medizinischer Behandlung und fehlendem HIV follow-up durch das Krankenhaus (BLH) gestorben sind. Die Kirche muss ihre Verantwortung für diese andauernde Krise anerkennen und ihren Ansatz zur Partnerschaft mit Tansania und mit der SCD fundamental überdenken.

"Basisgesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht," sagt Jackson Mbogela, Senior Advisor von PIUMA. "Den Menschen mit HIV/AIDS in Makete zu helfen ist eine Frage der Gerechtigkeit, nicht eine Frage der Barmherzigkeit. Es wäre besser, wenn kein Geld aus den Europäischen Kirchen käme, anstatt dass es in den Taschen der lokalen Kircheneliten endet, die ihrer Kraft und ihren Einfluss missbraucht, um die Menschen in ihrem Umfeld zu unterdrücken."

PIUMA hielt eine Tagwache außerhalb des "Arusha International Conference Centre" ab, wo sich der Lutherische Weltbund tritt und präsentierte drei Forderungen an die Offiziellen der Kirche:

- Die Nördlichen Partner der ELCT, im besonderen die Mission EineWelt (Evangelische Lutherische Kirche in Bayern), das NMZ (Nord Elbisches Missionzentrum) und die KPS (Kirchenprovinz Sachsen) aus Deutschland, müssen anerkennen, dass sie gegenüber den Menschen in Makete durch finanzielles Missmanagement, fehlender Transparenz und fehlende Rechenschaftslegung versagt haben, das betrifft auch das Agieren gegen das fundamentale Recht für eine Basisgesundheitsversorgung;

- ELCT und ihre Partner und Geber zahlen den Menschen des Makete Distrikt das Geld, welches ursprünglich in das Gesundheitssystem und in Entwicklungsprojekte investiert werden sollte, aber in der Folge des Missmanagements gestohlen wurde, an die Menschen zurück;

- ELCT, SCD und deren Partner müssen unverzüglich die Serviceleistungen für Menschen die mit HIV/AIDS leben in einer Qualität wiederherstellen, die jener entspricht, die bis zum April 2006 am BLH HIV "Care and Treatment Center" gegeben war. Die Zeit bevor PIUMA und die professionellen Mitarbeiter ausgesperrt wurden.

PIUMA wurde im Dezember 2005 gegründet und ist eine Selbsthilfegruppe, die für die Rechte der Menschen die mit HIV/AIDS leben eintritt. Die Gruppe engagiert sich bei Aufklärung und Beratung im Feld und kämpft durch demokratische Aktionen gegen Korruption und gegen das bürokratische Desinteresse gegenüber den hunderten Menschen, die durch die Gruppe repräsentiert werden. Die Grundlagen für dieses Handeln sieht PIUMA in den stolzen tansanischen Traditionen der Demokratie und der Gerechtigkeit für die Armen. Im letzen Jahr hat PIUMA für mehr als 2000 Menschen HIV Testungen und Beratungen in den Dörfern Maketes durchgeführt. Makete Distrikt liegt in der ärmsten Region Tansanias und hat eine der höchsten HIV Raten im Land.

Für weiteren Kontakt und Information:

Jackson Mbogela, +255 787 410 315 (English and Kiswahili) oder
Wema Sanga, +255 783 099 324 (Kiswahili)